Regulamin Samorządu Uczniowskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 2

 im. Ojca Michała Tomaszka w Pieńsku

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

    1      Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły.

    2      Samorząd działa w oparciu o prawa (art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. – Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.) oraz zasady niniejszego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

    3      Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

    4      Działalność samorządu wspiera i nadzoruje opiekun tj. nauczyciel wybrany przez uczniów.

    5     Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

§ 2

Cele działania Samorządu Uczniowskiego

 

    1      Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności.

    2      Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

 

 

Do głównych celów działalności SU należą:

 

a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,

b. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,

c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,

e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

f. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.

 

§ 3

Zadania Samorządu Uczniowskiego

 

    1      Uchwalenie regulaminu samorządu uczniowskiego.

    2      Przedstawienie propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły wynikające z potrzeb i zainteresowań uczniów.

    3      Wyrażanie opinii  dotyczącej problemów młodzieży, branie udziału w formowaniu przepisów wewnętrznych regulujących życie społeczności uczniowskiej.

    4      Możliwość przedstawienia radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

    5      Wyrażanie opinii o pracy nauczyciela na wniosek dyrektora szkoły.

    6      Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, organizowanie rozrywki.

    7      Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym (za przebieg dyskotek, spotkań na terenie szkoły odpowiedzialny jest samorząd ).

    8      Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i środowisku uczniowskim.

    9      Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami.

    10    Ponoszenie współodpowiedzialności za pracę nad kształceniem i wychowaniem:

                ▪       wyrabianie potrzeb poznawczych,

                ▪       wyzwalanie twórczej aktywności,

                ▪       wdrażanie do samodzielnych poszukiwań, zaszczepianie i pielęgnowanie pozytywnych cech charakteru: odpowiedzialności, obowiązkowości, samodzielności, uczciwości, godności, wrażliwości,

                ▪       wyrabianie nawyków i umiejętności:

    a)     organizowania własnego czasu, samokontroli, pracy nad doskonaleniem własnej osoby, rozumieniem własnego życia i życia innych ludzi, zachowania swojej indywidualności przy systematycznym jej doskonaleniu,

  b)  samooceny efektów swej sprawności i skuteczności działania, prezentowania poczucia tożsamości narodowej i kulturowej,

                ▪       wdrażanie do życia w prawdzie, cenienia wolności i dobra, dostrzegania piękna świata, ćwiczenia woli, kierowania własnym rozwojem intelektualnym i moralnym, kształtowania własnego charakteru, kierowania się miłością w kontaktach międzyludzkich.

    11    W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami spoza szkoły prezydium może zaprosić na swoje posiedzenie przedstawicieli samorządów uczniowskich innych szkół.

 

 

 § 4

Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego

 

    1      Samorząd uczniowski może przedstawić dyrektorowi, radzie pedagogicznej, radzie rodziców opinie i wnioski we wszystkich sprawach szkoły, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

    ▪       Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem  i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi.

    ▪       Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

    ▪       Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

    ▪       Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

    ▪       Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

    ▪       Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

    ▪       Prawo do udzielania uczniom nagany i pochwały.

    ▪       Prawo do tworzenia własnych funduszy i dysponowania nimi w porozumieniu opiekunem samorządu.

    ▪       Prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz rady rodziców.

    ▪       Prawo do udzielania w uzasadnionym przypadku poręczenia za ucznia, któremu  udzielana jest kara dyscyplinarna.

    ▪       Prawo powołania sądu koleżeńskiego dla rozstrzygania sporów i konfliktów.

    ▪       Prawo do wnioskowania o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

    ▪       Prawo do opiniowania w sprawie wniosku dyrektora szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

    ▪       Prawo do opiniowania w sprawie wzoru jednolitego stroju.

 

 § 5

Organy Samorządu Uczniowskiego

 

    1      Organami samorządu są:

    ▪       ogólne zebrania uczniów,

    ▪       szkolna rada uczniowska (prezydium samorządu uczniowskiego),

    ▪       ogólne zebrania klasowe,      

   ▪        uczniowska rada klasowa,

    ▪       komisja rewizyjna.

 

    2      Prezydium opracowuje plan pracy, który powinien być rejestrem prac do wykonania i załatwienia.

    3      Ogólne zebranie uczniów jest największą władzą samorządu. Prawo uczestnictwa w tym zebraniu mają wszyscy pełnoprawni uczniowie tej szkoły.

    4      W ogólnym zebraniu szkolnym mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor szkoły i nauczyciele.

    5      Ogólne zebranie szkolne zwołuje prezydium wraz z opiekunem samorządu, ogłaszając termin jego odbycia z dwudniowym wyprzedzeniem.

    6      O czasie, miejscu i proponowanym porządku obrad zawiadamia się wszystkich uczniów w formie komunikatów podanych w klasach.

    7      Zebrania szkolnej rady uczniowskiej może organizować zarówno prezydium, jak i opiekun samorządu.

    8      Ogólne zebranie uczniów może być połączone z apelem szkolnym.

 

 

 

 

§ 6

Zasady i tryb wyborów rady Samorządu Uczniowskiego          

 

   1       Kadencja organów samorządu trwa jeden rok od momentu wybrania. Tę samą funkcję pochodzącą z wyboru uczeń może pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.

    2      We wrześniu przedstawiciele uczniów z każdej klasy wraz z opiekunem samorządu zobowiązani są do przeprowadzenia nowych wyborów.

    3      Rada samorządu (prezydium) składa się z co najmniej 4 uczniów w tym:

    ▪       przewodniczącego,

    ▪       zastępcy przewodniczącego,

    ▪       skarbnika,

    ▪       sekretarza,

    ▪       członków

    4      Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły i nie sprawiający kłopotów wychowawczych. Kandydaci są wybierani z klas od IV do VIII – mogą to być również członkowie rady klasowej.

    5      Członkowie komisji wyborczej i komisji skrutacyjnej wybierani są przez opiekuna samorządu. W skład obu komisji wchodzą uczniowie szkoły. Ilość członków komisji zależna jest od potrzeb. Po wyznaczeniu składu komisji ich członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

    6      Zadaniem komisji wyborczej jest m.in. przygotowanie kart do głosowania oraz przeprowadzenie wyborów.

    7      Zadaniem komisji skrutacyjnej jest przeliczenie głosów.

    8      Wybory powinny zostać poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden tydzień, podczas której kandydaci mają prawo zaprezentowania własnego programu działania w strukturach samorządu uczniowskiego.

    9      Wybory są przeprowadzone w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie na kartach do głosowania dokonują wyboru przewodniczącego samorządu uczniowskiego (poprzez zakreślenie nazwiska kandydata). Można oddać tylko jeden głos.

    7      Przewodniczącym zostaje kandydat , który otrzymał największą liczbę głosów, zastępcą, skarbnikiem, sekretarzem itp. kolejni. Kandydaci, za obustronną zgodą, mogą zamienić się funkcjami. Zmiana ta może być dokonana tylko i wyłącznie w ciągu dwóch dni po wyborach.

    2      Akcję wyborczą na terenie szkoły przeprowadzają przedstawiciele klasy VIII. Podają wyniki do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie nowego składu podczas apelu w ciągu kolejnych 24 godzin.

    3      W przypadku niekompetencji członka rady samorządu uczniowskiego pozostali członkowie wraz z opiekunem mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji, co jednak nie oznacza równoczesnego pozbawienia członkostwa w radzie.

    4      Niekompetencją jest m.in. niewypełnienie obowiązków i zadań wynikających z pełnienia danej funkcji, działanie niezgodne z regulaminem samorządu, ośmieszanie pełnionej przez siebie funkcji, działanie na szkodę społeczności uczniowskiej, rady samorządu uczniowskiego i innych organów szkolnych, a także zachowanie niegodne ucznia.

    5      Członek, któremu zarzuca się niekompetencję, ma prawo odwołać się do ogólnego zebrania uczniów. Po przedstawieniu przez niego odpowiednich argumentów zebranie może odwołać decyzję rady.

 

§ 7

Obowiązki ogólnego zebrania uczniów

 

    1      Uchwalenie regulaminu samorządu.

    2      Uchwalenie ewentualnych zmian i uzupełnień regulaminu.

    3      Uchwalenie głównych elementów programu działania samorządu.

    4      Decydowanie w innych ważnych sprawach przedstawionych przez prezydium przy obecności co najmniej połowy uczniów szkoły.

    5      Ogólne zebranie uczniów obraduje przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego.

  6   Zebranie prowadzi przewodniczący prezydium, a obrady protokołuje sekretarz. W przypadku nieobecności w/w osób obradom przewodniczy zastępca przewodniczącego rady, a zebranie protokołuje wskazana przez niego osoba.

 

§ 8

Zadania poszczególnych organów uczniowskiej rady szkolnej

 

    1      Uczniowska rada szkolna jest organem wykonawczym samorządu uczniowskiego. Zakres jej działania obejmuje wszelkie sprawy należące do właściwości samorządu z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości ogólnego zebrania szkolnego oraz komisji rewizyjnej.

    2      Uczniowska rada szkolna między innymi:

    ▪       przygotowuje projekty dokumentów do uchwalenia przez ogólne zebranie uczniów,

    ▪       reprezentuje samorząd wobec dyrektora, rady pedagogicznej i rady rodziców,

    ▪       reprezentuje społeczność uczniowską w kontaktach z samorządem uczniowskim innych szkół.

 

    1      Samorząd uczniowski dla wykonania określonych zadań może powołać stałe lub doraźne komisje spośród swoich członków oraz osób spoza szkoły współdziałających z nimi.

    2      Prezydium ma prawo tworzyć różne sekcje w ramach pracy samorządu, aby dać uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju.

    3      Ogólne zebranie klasowe jest organem skupiającym wszystkich uczniów klasy szkolnej.

    4      Ogólne zebranie klasowe wysuwa propozycje zmian w regulaminie i harmonogramie pracy samorządu uczniowskiego.

    5      Uczniowska rada klasowa składa się z co najmniej czterech osób: przewodniczącego klasy, zastępcy przewodniczącego, skarbnika, sekretarza i członków.

    6      Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym samorządu.

    7      Członkowie komisji rewizyjnej są wybierani spośród dwóch kandydatów zgłoszonych przez samorządy klasowe. Wyboru dokonuje uczniowska rada szkolna.

    8      Komisja rewizyjna składa się z trzech osób: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.

    9      Komisja kontroluje działalność organów samorządu uczniowskiego i samorządów klasowych we wszystkich dziedzinach, szczególnie zaś w dziedzinie finansowej.

    10    Komisja rewizyjna przedstawia wyniki swoich kontroli ogólnemu zebraniu szkolnemu oraz właściwym ogólnym zebraniom klasowym.

   11    Wybory Zarządu SU powinny zakończyć się do 20 września roku szkolnego, w którym odbywają się wybory.

 

 § 9

 Fundusze

 

Samorząd może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.

    1      Dysponentami funduszy są: rada samorządu uczniowskiego oraz uczniowskie rady klasowe, każda we własnym zakresie.

    2      Dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z opiekunem samorządu, a w sprawach większych wydatków również na podstawie     uchwały właściwej rady.

    2      Fundusze samorządu tworzy się: z kwot uzyskanych za wykonaną przez uczniów odpłatnie pracę, z dochodów uzyskanych z imprez organizowanych przez samorządy, z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne, ze środków przekazywanych przez radę rodziców i inne organizacje oraz instytucje.

    3      Operacje finansowe i dokumentację należy prowadzić zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w tej materii, w taki sposób, aby zapewniona była rzetelność i dokładność ewidencji.

   4    Finanse Samorządu prowadzi opiekun SU. Wszelkie operacje finansowe są ewidencjonowane. Samorząd nie prowadzi osobnego rachunku bankowego.

 

 

§ 10

Rada wolontariatu

 

1    Samorząd ze swojego składu wyłania radę wolontariatu.

2    Rada wolontariatu liczy pięć osób i jej kadencja trwa rok

3   Wybory przeprowadzają komisje wyborcze powołanie przez rady klasowe na wspólnym zebraniu wyborczym.

4  Rady klasowe ustalają również termin, tryb i zasady przeprowadzenia wyborów rady wolontariatu. Ustalony tryb zostaje podany do ogólnej wiadomości.

5  W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca do rady wolontariatu.

6  Rada wolontariatu wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

7 Rada wolontariatu stanowi narzędzie do koordynacji zadań z zakresu wolontariatu z ramienia samorządu uczniowskiego przez m.in.:

a)       diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym,

b)       diagnozowanie potrzeb społecznych w otoczeniu szkolnym,

c)       opiniowanie oferty działań wolontariackich,

d)      decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji.

8 Posiedzenia rady wolontariatu odbywają się nie rzadziej niż raz na półrocze, zgodnie z harmonogramem pracy rady.

9 Poza terminu ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia zarządu zwołuje przewodniczący rady wolontariatu, powiadamiając członków zarządu co najmniej siedem dni przed terminem spotkania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie zarządu w trybie pilnym, bez przestrzegania siedmiodniowego terminu.

10 Posiedzenia rady mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 członków zarządu oraz na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej, rady szkoły lub rady rodziców.

 

 

 

 § 11

Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 

1  Wyboru Opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

2 Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody.

3 Opiekun Samorządu Uczniowskiego w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala nowego Opiekuna. 

4 Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie:

    a)     czuwać nad całokształtem prac Samorządu,

    b)     prowadzić dokumentację rozliczeń finansowych,

    c)     pośredniczyć między uczniami a nauczycielami,

    d)     doradzać i wspomagać inicjatywy uczniowskie,

    e)     pośredniczyć w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach.

 

 

 § 12

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

 

    1      regulamin Samorządu,

    2      roczne plany pracy,

    3      sprawozdanie z działalności Samorządu,

    4      rozliczenie finansowe.

 

 

 § 13

Tryb dokonywania zmian w Regulaminie

 

1 Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum trzech członków Rady SU.

2 Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania uchwał.

 

 

 

 

 § 14

Przepisy końcowe

 

Samorząd Uczniowski poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację uprawnień statutowych w społeczności uczniowskiej.

    1      Szkoła powinna być wspólnym dziełem nauczycieli i uczniów, w której mają miejsce  wzajemna życzliwość, tolerancja, zrozumienie, zaufanie i skuteczna komunikacja pomiędzy uczniami, a nauczycielami.

    2      Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez dyrektora szkoły.

    3      Odpisy regulaminu otrzymują: przewodniczący prezydium rady uczniowskiej, przewodniczący klas i przewodniczący komisji rewizyjnej . Oryginał regulaminu przechowuje opiekun samorządu uczniowskiego. Regulamin jest również ogólnie dostępny w bibliotece szkoły.

   4   Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

   5    Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

    6     Regulamin uchwalany jest w głosowaniu jawnym na zebraniu Rady Samorządu.

    7     Rada Samorządu może dokonać zmian w regulaminie po przez głosowanie.

    8    W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Joanna Kowalczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 2
Data utworzenia:2017-11-28
Data publikacji:2017-11-28
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Kowalczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Joanna Kowalczyk
Liczba odwiedzin:9809

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-11-28 10:36:20Joanna Kowalczykzaktualzowana do stanu na dzień 28.11.2017r.Regulamin Samorządu Uczniowskiego