Harmonogram Rad Pedagogicznych

                                                                                                                                                                                                                                           załącznik 8

                                                                                                                                                                                                                    do planu nadzoru pedagogicznego

PLAN POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Termin

 

 

Tematyka /cel

 

Odpowiedzialny

 

30.08.2017

 

 

Organizacja pracy dydaktyczno

 – wychowawczej i opiekuńczej szkoły:

-          przekazanie informacji z konferencji dyrektorów szkół

-          opiniowanie przydziału godzin, wychowawstw, statutowych czynności dodatkowych, dyżurów

-          kalendarium roku szkolnego 2017/2018

-          zmiany w przepisach oświatowych, nowelizacja statutu szkoły

-          Aneks nr1 do projektu organizacji pracy szkoły

opracowanie harmonogramu rozpoczęcia roku szkolnego.

 

dyrektor

 

13.09.2017

 

  •   przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego,
  •   przedstawienie planów pracy zespołów przedmiotowych,
  •   sprawy kadrowe: organizacja awansu zawodowego w szkole,
  •   program wychowawczo-profilaktyczny
  •   przedstawienie i zatwierdzenie Planu Pracy Szkoły
  •  zaopiniowanie dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szk.2017/18

 

dyrektor

10.01.2018r.

Śródroczna klasyfikacja osiągnięć uczniów

-          sprawozdanie z realizacji programów nauczania, podstawy programowej i planów pracy wychowawców

-          klasyfikacja osiągnięć uczniów za I semestr

ocena efektów kształcenia i wychowania w świetle klasyfikacji śródrocznej

dyrektor szkoły

nauczyciele przedmiotu

wychowawcy klas

7. 02. 2018r.

Podsumowanie pracy szkoły w I semestrze

-          przyjęcie sprawozdań wychowawców z działalności wychowawczej

-          ocena działań na rzecz realizacji planu pracy szkoły

sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły za I  semestr roku szk.2017/18

dyrektor szkoły

wicedyrektor

nauczyciele przedmiotu

wychowawcy klas

 

18.06.2018r

Roczna klasyfikacja osiągnięć uczniów

-          realizacja programów nauczania, podstawy programowej

-          zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

-          nagrody i wyróżnienia dla uczniów i rodziców

-          organizacja zakończenia roku szkolnego

Zaopiniowanie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania oraz Szkolnego Zestawu Podręczników na rok szkolny 

 

dyrektor szkoły

wicedyrektor

członkowie rady pedagogicznej

opiekunki SU

 

 

 

 

30.08.2018r.

Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018

-          przedstawienie wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego – sprawozdanie dyrektora szkoły

-          podsumowanie pracy szkoły – realizacja planu pracy szkoły, programu wychowawczo- profilaktycznego

-          przyjęcie sprawozdań wychowawców klas z realizacji zadań wychowawczych

-          przyjęcie sprawozdań z działalności kół zainteresowań

-          analiza osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2017/2018

-          wnioski i zalecenia do planu pracy w następnym  roku szkolnym

-          ocena efektów pracy udzielanej uczniom objętych PPP za rok szkolny

-   analiza  działań dotyczących ewaluacji wybranego  obszaru pracy szkoły:  zespół + przew. A.Kościelski

 

 

dyrektor

 

           Terminy RP mogą ulegać zmianom dostosowanym do bieżących potrzeb lub nagłych sytuacji.